Thông tin và chương trình hội chợ, triển lãm các nước